Cookie Policy

Company name: PLATINUM CONCEPT GROUP, S.L.

Website: www.risel.com

Email: info@risel.com

Address: CALLE MANOLITA CANDEL PEREZ, NUM 4 PLANTA 6, PUERTA G, 03600, ELDA, Spain

CIF: B56427701

This Cookie Policy applies to the website www.risel.com (the “Website”) operated by PLATINUM CONCEPT GROUP, S.L. (“we”, “us”, or “our”). It explains how we use cookies and similar technologies on our Website.

Consent Management:

You may at any time partially or fully revoke your consent for cookie use via our Consent Management Platform. To do this, select “Manage cookie settings” at the bottom of the Website.

I. Data Collection on Our Website:

Visiting our Website does not require registration or active provision of personal data. For more information on data collection, please refer to our Privacy Policy. We collect data about your device and usage behavior on our online services, including:

Data transmitted by your browser (IP address, accessed page, date/time of access, referring URL, data volume transferred, session ID number).

Location data (GPS), if you have activated this setting in your browser or application.

II. Use of Cookies and Tracking Technologies:

What are Cookies?

Cookies are small text files stored on your device to help websites recognize your browser. They can be session cookies (deleted after browser session), temporary cookies (deleted after a set period), or permanent cookies.

We use different types of cookies for various functions, including essential, analysis, and marketing cookies.

Types of Cookies:

Essential Cookies: Necessary for website functionality. These do not collect data and are not used to create user profiles.

Non-Essential Cookies: Used for optimizing the Website, creating user profiles, and displaying targeted advertising.

Managing Cookies:

Use our CMP Tool to manage your cookie preferences. Essential cookies cannot be deactivated.

You can also manage cookies through your browser settings, but this may limit website functionality.

Visit www.YourOnlineChoices.com for more information on managing web tracking mechanisms.

Purposes of Cookies:

Providing individual offers of our services or those of our partners.

Creating usage profiles for website optimization and market research.

We use both our cookies and third-party provider cookies.

Social Media Links:

Our Website contains links to social media networks. No personal data is transmitted to social media operators through these links.

III. Disclosure and International Transfer of Personal Data:

Refer to our CMP Tool for details on data sharing with partners and possible transfers to non-EU countries. We ensure adequate protection for international data transfers as required by law.

IV. Data Storage and Deletion:

Your personal data is retained as necessary for the purposes collected, including legal retention periods. Our CMP Tool provides further details on storage periods.

V. Privacy Policy:

For detailed information on our data protection practices, your rights, and contact details, please refer to our Privacy Policy.

Політика cookie

Назва компанії: PLATINUM CONCEPT GROUP, S.L.

Вебсайт: www.risel.com

Email: info@risel.com

Адреса: CALLE MANOLITA CANDEL PEREZ, NUM 4 PLANTA 6, PUERTA G, 03600, ELDA, Іспанія

CIF: B56427701

Ця Політика щодо файлів cookie застосовується до вебсайту www.risel.com (“Вебсайт”), яким керує PLATINUM CONCEPT GROUP, S.L. (“ми”, “нас” або “наш”). Тут пояснюється, як ми використовуємо файли cookie та подібні технології на нашому Вебсайті.

Керування згодою:

Ви можете будь-коли частково або повністю відкликати свою згоду на використання файлів cookie за допомогою нашої Платформи керування згодою. Для цього виберіть «Керувати налаштуваннями файлів cookie» внизу вебсайту.

I. Збір даних на нашому вебсайті:

Відвідування нашого вебсайту не потребує реєстрації чи активного надання персональних даних. Щоб дізнатися більше про збір даних, зверніться до нашої Політики конфіденційності. Ми збираємо дані про ваш пристрій і поведінку в наших онлайн-сервісах, зокрема:

Дані, передані вашим вебпереглядачем (IP-адреса, сторінка, до якої ви отримали доступ, дата/час доступу, URL-адреса переходу, обсяг переданих даних, ідентифікаційний номер сеансу).

Дані про місцезнаходження (GPS), якщо ви активували це налаштування у своєму браузері чи програмі.

II. Використання файлів cookie та технологій відстеження:

Що таке файли cookie?

Файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому пристрої, щоб допомогти вебсайтам розпізнати ваш браузер. Це можуть бути файли cookie сеансу (видаляються після сеансу браузера), тимчасові файли cookie (видаляються після встановленого періоду) або постійні файли cookie.

Ми використовуємо різні типи файлів cookie для різних функцій, зокрема важливі, аналізу та маркетингові файли.

Типи файлів cookie:

Основні файли cookie: необхідні для функціонування вебсайту. Вони не збирають дані та не використовуються для створення профілів користувачів.

Необов’язкові файли cookie: використовуються для оптимізації вебсайту, створення профілів користувачів і показу цільової реклами.

Керування файлами cookie:

Використовуйте наш інструмент CMP, щоб керувати налаштуваннями файлів cookie. Неможливо вимкнути основні файли cookie.

Ви також можете керувати файлами cookie через налаштування вебпереглядача, але це може обмежити функціональність вебсайту.

Відвідайте www.YourOnlineChoices.com, щоб дізнатися більше про керування механізмами вебвідстеження.

Призначення файлів cookie:

Надання індивідуальних пропозицій наших послуг або послуг наших партнерів.

Створення профілів використання для оптимізації вебсайту та дослідження ринку.

Ми використовуємо як наші файли cookie, так і файли cookie сторонніх постачальників.

Посилання на соціальні мережі:

Наш вебсайт містить посилання на соціальні мережі. Жодні особисті дані не передаються операторам соціальних мереж через ці посилання.

III. Розкриття та міжнародна передача персональних даних:

Зверніться до нашого інструменту CMP, щоб дізнатися більше про обмін даними з партнерами та можливі передачі до країн, що не входять до ЄС. Ми забезпечуємо належний захист міжнародної передачі даних відповідно до законодавства.

IV. Зберігання та видалення даних:

Ваші особисті дані зберігаються за потреби для цілей, які збираються, включно з законними періодами зберігання. Наш інструмент CMP надає додаткові відомості про періоди зберігання.

V. Політика конфіденційності:

Щоб отримати детальну інформацію про наші методи захисту даних, ваші права та контактну інформацію, перегляньте нашу Політику конфіденційності.

Compare listings

Compare

Зв'яжіться зі мною


Зв'яжіться зі мною


Свяжитесь со мной


Contact me